Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Společnost Railsformers s.r.o. je vlastníkem veškerých práv a oprávnění k:

(dále jen Systémy).

Společnost Railsformers s.r.o. zpracovává osobní údaje všech uživatelů Systémů, kteří jsou fyzickými osobami (tzv. subjekty osobních údajů), bez ohledu na to, zda tito uživatelé používají Systémy pro své podnikání či nikoli (tzv. subjekty osobních údajů). Veškeré osobní údaje tak společnost Railsformers s.r.o. zpracovává primárně za účelem poskytování služeb Systémů a účely, které s tím souvisejí.

Společnost Railsformers s.r.o. dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a aby osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Společnost Railsformers s.r.o. dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržována veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany a současně, aby byla dodržena veškerá pravidla z pohledu kybernetické bezpečnosti a to jak obecná nařízení a doporučení, tak i specifické požadavky uživatelů Systémů vyplývající z jejich povinností.

Bližší informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dalších článcích těchto zásad.

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost Railsformers s.r.o. zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, titul, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo, telefon, e-mail) a další osobní údaje, které subjekty údajů vkládají do Systémů. Rozsah zpracovávaných údajů určuje vždy správce osobních údajů.

Vedle toho společnost Railsformers s.r.o. může v některých případech zpracovávat také osobní údaje technického charakteru, jako např. soubory cookies, IP adresa či jiné online identifikátory, GPS polohu apod. Bližší informace ohledně souborů cookies lze nalézt v tomto dokumentu níže v kapitole Informace o cookies.

3. Pozice správce vs. zpracovatele osobních údajů

Pro transparentní informování subjektů osobních údajů je nutné rozlišit, v jaké situaci se společnost Railsformers s.r.o. nachází v konkrétní situaci vůči subjektům osobních údajů. A to, zda se jedná o pozici správce osobních údajů nebo zpracovatele osobních údajů (či dalšího zpracovatele osobních údajů v případě tzv. řetězení).

 3.1 Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační údaje společnosti Railsformers s.r.o., IČO: 24704440, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36254..

Zástupce společnosti Railsformers s.r.o. lze kontaktovat zejména následovně:

 • Elektronicky (e-mailem)
 • Písemně (korespondenční adresa)
  • Railsformers s.r.o., Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika

 3.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Railsformers s.r.o. jmenovala dne 1. 5. 2018 svého Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), dále jen “DPO”. Od 1. 8. 2022 jím je:

Jméno a příjmení pověřence Ing. Soňa Macíčková

Kontaktní údaje pověřence e-mail: gdpr@railsformers.com

 3.3 Správce nebo zpracovatel osobních údajů

Společnost Railsformers s.r.o. se může nacházet v následujících pozicích z pohledu ochrany osobních údajů a to vždy ve vazbě na účel a právní základ při zpracování osobních údajů.

Podrobné rozlišení této pozice je uvedeno v následující kapitolách, základní rozdělení pozice je tedy:

 • Správce osobních údajů - v případě běžného procházení Systému z pohledu koncového uživatele, zobrazování informačních stránek, vytváření a správa uživatelského účtu (bez rezervací).
 • Zpracovatel osobních údajů - v případě zpracování osobních údajů na základě pokynů správce - zejména vycházející z licenční smlouvy mezi společností Railsformers s.r.o. a klientem společnosti Railsformers s.r.o.. Jedná se zejména o samotný proces nabídky volných termínů konkrétního provozovatele služeb (tj. klienta společnosti Railsformers s.r.o.) a následné procesy vytvoření a správy rezervací.
 • Další zpracovatel osobních údajů - nebo též subzpracovatel, je specifická pozice, kdy společnost Railsformers s.r.o. má uzavřenu licenční smlouvu se zpracovatelem, který má vlastní licenční smlouvu se správcem. Společnost Railsformers s.r.o. tedy poskytuje systém jako subdodavatel.

4. Účel a právní základ pro zpracování

 4.1 Poskytování služeb systému

Společnost Railsformers s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování služeb Systémů.

Společnost Railsformers s.r.o. poskytuje systémy na základě licenční smlouvy. Zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb Systémů je tak zpracováním osobních údajů za účelem uzavření licenční smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy. Toto zpracování je nezbytnou podmínkou poskytování služeb Systémů, kdy konkrétní specifikaci účelu zpracování určuje správce (odběratel systému). Bez takového zpracování osobních by společnost Railsformers s.r.o. nemohla uživatelům služby Systémů poskytovat. V tomto případě se společnost Railsformers s.r.o. nachází v pozici zpracovatele (či dalšího zpracovatele - dle parametrů konkrétní licenční smlouvy).

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Railsformers s.r.o. provádět bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 4.2 Zřízení a vedení uživatelského účtu

Uživatelský účet je nezbytnou podmínkou užívání služeb Systémů Súčto, Systému vyhrát aukci, Redmine a unalanu. Společnost Railsformers s.r.o. tedy předpokládá, že každý subjekt údajů, který si zřídí uživatelský účet, má zájem služby Systémů alespoň dočasně užívat. I při bezplatném či zkušebním užívání služeb Systémů dochází k uzavření licenční smlouvy.

Všeobecné obchodní/provozní podmínky pro Systémy:

https://www.sucto.cz/vseobecne-obchodni-podminky,

https://www.srecipes.eu/pages/operating-conditions,

S ohledem na uvedené společnost Railsformers s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje též za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu.

Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 4.3 Plnění právních povinností společnosti Railsformers s.r.o.

Společnost Railsformers s.r.o. zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností.

Jedná se zejména o právní povinnosti vyplývajících pro společnost Railsformers s.r.o. zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH). Vedle toho je společnost Railsformers s.r.o. povinna být schopna doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. I tento účel zpracování osobních údajů spadá pod plnění právních povinností společnosti Railsformers s.r.o.

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Railsformers s.r.o. provádět taktéž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na společnost Railsformers s.r.o., coby správce osobních údajů, vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 4.4 Oprávněné zájmy společnosti Railsformers s.r.o.

Společnost Railsformers s.r.o. je oprávněná zpracovávat osobní údaje také za účelem:

 • evidence zákazníků;
 • analýzy užívání Systémů ze strany jeho uživatelů;
 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy).

Zpracování osobních údajů za některým z výše uvedených účelů může společnost Railsformers s.r.o. provádět rovněž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti Railsformers s.r.o. (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Toto zpracování není možné pouze v případě, kdy před zájmy společnosti Railsformers s.r.o. mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Railsformers s.r.o. může subjekt údajů podat kdykoli námitku (viz čl. 21 GDPR).

 4.5 Souhlas subjektů údajů

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je společnost Railsformers s.r.o. oprávněná zpracovávat osobní údaje za jakýmkoliv účelem specifikovaným v příslušném souhlasu. Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zejména:

 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu gdpr@railsformers.com
 • listinným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti Railsformers s.r.o.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

5. Přímý marketing

 5.1 Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoliv forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti Railsformers s.r.o. (dále jen „Sdělení“).

Možnost zasílání obchodního sdělení může být upraveno (omezeno) konkrétní licenční smlouvou mezi společností Railsformers s.r.o. a poskytovatelem služeb, který využívá Systém na základě dané licenční smlouvy.

 5.2 Způsob zasílání sdělení

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Sdělení může společnost Railsformers s.r.o. provádět na základě existence oprávněného zájmu (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání Sdělení může společnost Railsformers s.r.o. provádět bez souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to subjekt údajů původně neodmítl (např. zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Railsformers“).

 5.3 Ukončení zpracování

Společnost Railsformers s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odhlášením se z odběru Sdělení (což je možné učinit v každém Sdělení nebo zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Railsformers“);
 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 2 let od posledního aktivního užívání Systému či přihlášení se do uživatelského účtu (podle toho, co nastane později). Každým aktivním užitím Systému či přihlášením do uživatelského účtu se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 2 roky.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu společnost Railsformers s.r.o. poskytne osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými účely zpracování osobních údajů.

Společnost Railsformers s.r.o. může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá zejména v rámci provozování a údržby Systému. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby zasílání Sdělení či provozovatele platebních bran a systémů atd.

Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na společnosti Railsformers s.r.o.), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro společnost Railsformers s.r.o. na základě jejích pokynů).

Vedle toho bude společnost Railsformers s.r.o. poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud jí tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

 6.1 Další zpracovatelé osobních údajů a třetí strany, kterým jsou předávány osobní údaje

Mezi konkrétní další zpracovatele osobních údajů a třetí strany, který jsou předávány osobní údaje, jejichž služby společnost Railsformers s.r.o. v rámci systémů (nebo které jsou využívány přímo subjektem při využívání produktu systémů), jsou zejména následující příjemci osobních údajů:

 • Společnost Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA poskytující bezpečnostní prvek reCaptcha Enterprise.
 • Společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685 pro marketingový kanál Sklik
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA poskytující e-mailingovou službu Mailchimp.
 • Meta Platforms, Inc., One Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA pro reklamní účely na sociálních sítích společnosti Meta.

 7. Doba zpracování osobních údajů

Společnost Railsformers s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, obecně však maximálně 2 roky. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

Doba zpracování osobních údajů může být upravena konkrétní licenční smlouvou mezi společností Railsformers s.r.o. a poskytovatelem služeb, který využívá Systém na základě dané licenční smlouvy.

 7.1 Poskytování služeb systému

Za účelem poskytování služeb Systémů (plnění licenční smlouvy) bude společnost Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje minimálně po dobu trvání závazku z licenční smlouvy.

          7.1.1 Zřízení a vedení uživatelského účtu

Uživatelský účet lze kdykoliv zrušit současně s ukončením užívání služeb Systému, a to na základě žádosti o zrušení uživatelského účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 3 výše (zejména tedy e-mailové adresy gdpr@railsformers.com a info@railsformers.com). V případě ukončení užívání služeb v některém ze Systému společnosti Railsformers s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů vložených do uživatelského účtu nejpozději do 2 let od zániku závazku z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) nebo od posledního přihlášení do uživatelského účtu, pokud subjekt údajů Systém již neužívá.

Pokud subjekt údajů nikdy nezačal služby Systému užívat (např. si pouze zřídil uživatelský účet), společnost Railsformers s.r.o. zruší jeho uživatelský účet a přestane zpracovávat osobní údaje vložené do uživatelského účtu obratem na základě přijetí a potvrzení e-mailové žádosti zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 3 výše, nebo nejpozději do 2 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.

 7.2 Plnění právních povinností společnosti Railsformers s.r.o.

Za tímto účelem plnění právních povinnosti bude Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. daňové doklady, na kterých jsou uvedeny osobní údaje, musí společnost Railsformers s.r.o. uchovávat po dobu 2 roky).

 7.3 Oprávněné zájmy společnosti Railsformers s.r.o.

Za účelem přímého marketingu (zasílám Sdělení) bude společnost Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let od posledního od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem evidence zákazníků bude společnost Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem analýzy užívání Systému ze strany jeho uživatelů bude společnost Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let od posledního přihlášení uživatele.

Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude společnost Railsformers s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoliv jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

 7.4 Souhlas subjektů údajů

Za účelem uvedeným v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud subjekt údajů společnosti Railsformers s.r.o. takový souhlas udělil), bude společnosti Railsformers s.r.o. osobní údaje zpracovávat do doby odvolání souhlasu, jinak maximálně 2 roky od okamžiku udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

9. Informace o cookies

My, společnost Railsformers s.r.o., IČO: 24704440, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36254, coby správce, zpracovatel či další zpracovatel (dle konkrétní situace ) osobních údajů, si Vás dovolujeme informovat, že za účelem:

 • měření návštěvnosti internetových stránek
 • vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na našich internetových stránkách
 • správné funkčnosti našich internetových stránek
 • přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám
 • zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji
 • zlepšení využití našich serverů

využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašemu koncovému zařízení (tzv. cookies). Více o cookies se můžete dozvědět například na následujících zdrojích informací:

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

 9.1 Reklamní cookies

Soubory cookies jsou používány ke zlepšení Vašich uživatelských zkušeností s webovými stránkami tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání Vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Toto je užitečné např. při zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění Vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics společnosti ) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Používáme je, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).
 • Reklamní první i třetí strany. Jedná se o cookies reklamních systémů společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 - Irsko, Seznam.cz a.s., Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov 150 00 a Meta Platforms Ireland Limited, Inc. 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích. Jsou využívány pro cílenou reklamu ať už opakovanou (remarketing, retargeting) nebo behaviorální. Tedy když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro webové stránky a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli/čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

 9.2 Obecně cookies

Komplexní používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách:

Současně dle platné legislativy umožňujeme schválení použití všech cookies, případně jejich výběr (s výjimkou nutných technických cookies) dle Vašich preferencí přímo v systému.

Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.

Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku lze společnosti Railsformers s.r.o. či jejímu Pověřenci pro ochranu osobních údajů zaslat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 3 těchto zásad. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při vynaložení značného a odborného úsilí.

Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

V rámci volitelně zjednodušené registrace anebo přihlášení k uživatelským systémům , mohou dále (při využití systému tzv. Single  Sign-On uvedenými zpracovateli) vytvářet a nakládat s dalšími cookies tito zpracovatelé v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde:

V souladu s GDPR máte následující práva z pohledu cookies - viz. článek 8 těchto Zásad zpracování osobních údajů - Práva subjektů údajů.

V rámci ostatních ujednání o cookie se řídíme našimi zásadami o zpracování osobních údajů uvedenými v předchozích kapitolách tomto dokumentu.

 9.3 Seznam cookies jednotlivých systémů

Seznam cookies, které mohou být (ale nemusí v závislosti na využitých funkcích Systému subjektem osobních údajů) zpracovávány v systémech jsou uvedeny v následujících podkapitolách pro jednotlivé Systémy.

Své nastavení pro ukládání cookies můžete kdykoliv změnit v nastavení cookies v patičce nebo na stránkách Systémů.

           9.3.1 Cookies pro Systém https://railsformers.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
cookie_consent_settings_set 1 rok Vlastní Nastavení cookies -
cookie_consent_performance 1 rok Vlastní Nastavení cookies -
cookie_consent_targeting 1 rok Vlastní Nastavení cookies -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_gat_* Návštěva Google Google Analytics -
_ga 2 roky Google Google Analytics -
_gid 1 den Google Google Analytics -
_ga_* 2 roky Google Google Analytics -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_fbp* 1 den Facebook Facebook Pixel -
_gcl_au 3 měsíce Google Google Ads -
            9.3.2 Cookies pro Systém https://www.sucto.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
PHPSESSID Relace Vlastní Výchozí nastavení stránek -
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_ga 2 roky Google Označení session Google Analytics -
          9.3.2 Cookies pro Systémy https://www.vyhrat-aukci.cz/https://system.vyhrat-aukci.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
PHPSESSID Relace Vlastní Výchozí nastavení stránek -
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_ga 2 roky Google Označení session Google Analytics -
_gid Session Google Označení session Google Analytics -
_gat_gtag_UA_26590382_1 Session Google Označení session Google Analytics -
            9.3.4 Cookies pro Systémy https://srecepty.cz/, https://srecetas.es/, https://www.srecipes.eu/ a https://srecepty.pl/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_srecepty_new_session4 Session Vlastní Identifikace session -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_ga 2 roky Google Google Analytics -
_gid 1 den Google Google Analytics -
_gads 1 hodina Google Google Ads -
_gat_* 1 den Google Google Analytics -
_gat_gtag_* 1 hodina Google Google Analytics -
_fbp 3 měsíce Facebook Analytika, identifikace Facebook pixel -
          9.3.5 Cookies pro Systém https://redmine.rails.cz

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
PHPSESSID Relace Vlastní Výchozí nastavení stránek -
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_ga 2 roky Vlastní Označení session Google Analytics -
_gid Session Vlastní Označení session Google Analytics -
_gat_gtag_UA_26590382_1 Session Vlastní Označení session Google Analytics -
           9.3.6 Cookies pro Systém https://mineralfit.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -
_cms_session 365 dní Vlastní Jedinečný identifikátor relace encrypted

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
viewed_posts Session Vlastní Počet shlédnutých článků -
_gat_UA-7407797-3 Session Vlastní Označení session Google Analytics -
_ga 2 roky Vlastní Označení session Google Analytics -
_gads 365 dní Vlastní Označení session Google Analytics -
_gid Session Vlastní Označení session Google Analytics -
          9.3.7 Cookies pro Systém https://chovatelka.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -
_cms_session 365 dní Vlastní Jedinečný identifikátor relace encrypted

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
viewed_posts Session Vlastní Počet shlédnutých článků -
_gat_UA-7407797-3 Session Vlastní Označení session Google Analytics -
_ga 2 roky Vlastní Označení session Google Analytics -
_gads 365 dní Vlastní Označení session Google Analytics -
_gid Session Vlastní Označení session Google Analytics -
          9.3.8 Cookies pro Systém https://samuraj.cz/

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí cookies -
_cms_session 365 dní Vlastní Jedinečný identifikátor relace -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
viewed_posts Session Vlastní Počet shlédnutých článků -
_gat_UA-7407797-3 Session Vlastní Označení session Google Analytics -
_ga 2 roky Vlastní Označení session Google Analytics -
_gads 365 dní Vlastní Označení session Google Analytics -
_gid Session Vlastní Označení session Google Analytics -
          9.3.9 Cookies pro systém https://unalanu.com a mobilní aplikaci nazývanou “unalanu”

Nutné technické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
_Secure-next-auth.callback-url Session Vlastní URL zpětného volání pro přihlášení secure, httponly
__Secure-next-auth.session-token 1 den Vlastní Jednoznačný identifikátor relace secure, httponly, encrypted
__Host-next-auth.csrf-token Session Vlastní Klíč ochrany CSRF secure, httponly
cc_cookie 365 dní Vlastní Uložení preferencí souhlasu se soubory cookie -

Preferenční cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

Analytické cookies

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(my nebo další zpracovatel)
Popis Bezpečnost
- - - - -

11. Spolupráce s odbornou veřejností

Společnost Railsformers s.r.o. aspekty ochrany osobních údajů také konzultuje se zástupci odborné veřejnosti. Následně jsou společností Railsformers s.r.o. implementovány procesy a postupy ke zlepšení organizačních a technických opatření vedoucí k zajištění adekvátní ochrany osobních údajů. Zástupci odborné veřejnosti jsou vysoce profesní subjekty na ochranu osobních údajů:

Více o spolupráci se můžete dočíst například zde:

https://digitalnisvobody.cz/blog/2021/10/18/registrace-k-ockovani-nove-bez-googlu/

12. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 8 těchto zásad lze společnost Railsformers s.r.o. či jejího Pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 3 těchto zásad.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt taktéž na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 31. 3. 2022.