gdpr - zaznamy.jpg

Kdo má povinnost vést záznamy o činnostech? Jaké záznamy je nutno vést a jak by měl vypadat takový dokument záznamu? Pokládáte-li si také tyto otázky, mohou vám pomoci následující odstavce.


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zavádí mimo jiné povinnost pro zaměstnavatele vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů svých zaměstnanců. Co přesně se tím myslí a jak tyto záznamy správně vést?

Co jsou záznamy o činnostech?

Záznamy o činnostech zpracování de facto nahrazují oznamovací povinnost, tedy hlášení zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování mají zaměstnavatelé povinně vést a na žádost ÚOOÚ je zpřístupnit. Není tedy nutné zpracování hlásit, vést záznamy však ano.

Kdo povinnost vést záznamy o činnostech nemá?

GDPR uděluje několik výjimek z povinnosti vést tyto záznamy. Dle něj tuto povinnost nemá:

a) podnik nebo organizace zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, ledaže

b) zpracování představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů,

c) zpracování není příležitostné nebo

d) zahrnuje zpracování zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Pozor ale – povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se na vás, jste-li správcem, vztahuje, splňujete-li alespoň jednu z těchto podmínek. Právníci tak upozorňují na to, že zaměstnavatel, který záznamy nevede, do určité míry riskuje.

Jaké záznamy je nutno vést?

Mezi záznamy, které má každý zaměstnavatel povinnost vést, patří:

 • kamerový systém, instalovaný z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele a zaměstnanců a bezpečnosti pracovníků,
   
 • zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci fyzické osoby či genetické a biometrické údaje,
   
 • záznamy o činnostech při zpracování údajů o zdravotním stavu, tedy např. o vstupních lékařských prohlídkách apod.

Jak správně záznamy vést?

Připravit samotný dokument pak není nic, z čeho by bylo nutno mít strach. Nařízení přímo specifikuje, jaké údaje v něm musejí být:

 • jméno a kontaktní údaje správce (případně také jméno a kontaktní údaje pověřence, pokud byl jmenován),
 • účel zpracování, 
 • popis kategorií subjektů a kategorii osobních údajů
 • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, 
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů,
 • informace o příjemcích daných osobních údajů, o předávání údajů do třetích zemí, lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií údajů a popis přijatých technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

 

Nejste si po přečtení výše uvedených řádků jistí, zda se na vás povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů také vztahuje? Nebo zda vám pak v samotném dokumentu něco nechybí? Neváhejte se na nás obrátit s prosbou o radu.