Chtěli bychom Vám blíže specifikovat projekt, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, do kterého jsme se v loňském roce a aktuálně letos zapojili. Účast na projektu je podmíněna splněním zadaných podmínek (viz. níže) a spracováním potřebné dokumentace pro řádné podání žádosti. Prostřednictvím projektu CzechEkoSystem (CES) nám byl schválen produkt, který se zabývá problematikou řízení bezpečnostních agentur. Výstupem projektu CES nám byly poskytnuty potřebné informace v podobě specializovaného poradenství na odborné úrovni, což nám pomohlo v dalším rozvoji našeho produktu a jeho následné distribuce ke koncovým klientům.   

Projekt CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti kouče. Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital).

Cílem projektu je koordinovaně předat žadateli potřebné informace v podobě specializovaného poradenství. Toto poradenství pro inovační podnikatelské prostředí bude řízeno odborně zdatnou osobou, koučem, tak, aby se maximalizovala efektivita procesu rozvoje podniku žadatele z hlediska nákladů a potřebného času s cílem podpořit vznik a přežití perspektivních inovativních firem.

Projekt je realizován agenturou CzechInvest (realizátor) v souladu s OPPI 2007-13. CzechInvest je ve smyslu § 5 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, poskytovatelem podpory. Konečnými příjemci podpory budou MSP, především v počátečním stádiu vývoje svého podnikání. Pro zajištění efektivní realizace veškerých činností v rámci projektu a zajištění vysoké odbornosti vybral realizátor prostřednictvím výběrového řízení externí dodavatele poradenství, koučů a skautů.

Podporovanými aktivitami jsou činnosti zaměřené zejména na poskytování poradenství začínajícím a inovačním malým a středním podnikům (MSP) při plánovaném rozvoji podniku prostřednictvím rizikového kapitálu. Poradenské služby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast jednoznačně vázanou na přípravu strategie vstupu na trh s novým inovativním řešením, produktem / službou s předpokladem využití rizikového kapitálu.

Jednou z podmínek přijatelnosti projektu je fakt, že projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu a nesmí dojít k porušení horizontální politiky EU a jejich základních principů, zejména:

  • Rovné příležitosti mezi muži a ženami,

  • udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí.

Pokud Vás tato možnost zaujala a jste také inovativní firma jako my, neváhejte a využijte nabízených služeb projektu CzechEkoSystem k realizaci Vašich plánů a staňte se inovativní společností, která nenechává nic náhodě.